Telefon kontaktowy:

(32) 273 - 41 - 24

(32) 273 - 41 - 26

724 - 441 - 576

EUROTECH jest prê¿nie rozwijaj±c± siê firm± budowlano-instalacyjn±, która zosta³a za³o¿ona

w lipcu 2003 r. Od tego czasu firma wykona³a wiele zadañ dla inwestorów prywatnych

w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych oraz w zakresie budowy dróg, placów

i chodników.

 

W pierwszej fazie dzia³alno¶ci firma Eurotech Sp. z o.o. skoncentrowa³a siê na szkoleniach stanowiskowych dla pracowników oraz gromadzeniu odpowiedniego sprzêtu budowlanego aby jako¶æ wykonywanych us³ug by³a jak najlepsza.

 

Firma zatrudnia 30 wykwalifikowanych pracowników posiadaj±cych odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na sieciach wod-kan-gaz ,robót drogowych oraz kierownika budowy posiadaj±cego uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót in¿ynieryjno - instalacyjnych.

 

Firmê cechuje fachowo¶æ, do¶wiadczenie i rzetelne wykonanie robót, które objête s± nale¿yt± gwarancj±.

KONTAKT

Eurotech Sp. z o.o.

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze
tel. (32) 273 - 41 - 24
fax. (32) 273 - 41 - 26
kom. 724 - 441 - 576

email: eurotech.biuro@wp.pl
email: eurotech.poczta@wp.pl

NIP: 648 - 24 - 54 - 167
REGON: 278091955
KRS: 0000167302